Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Vážime si Vaše súkromie a ceníme si náš vzťah s Vami. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Nižšie Vám chceme vysvetliť, ako sú Vaše osobné údaje spracúvané a aké sú Vaše práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

Obsah

1       Prevádzkovateľ. 1

2       Získavanie osobných údajov. 1

3       Právny základ a účel spracúvania. 1

4       Príjemcovia osobných údajov. 2

5       Práva zákazníka ako dotknutej osoby. 3

 

 1) Prevádzkovateľ

Spoločnosť, Nature s. r. o., so sídlom Jasovská 1, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 07, Slovenská republika, IČO: 51 119 994, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 123136/B („spoločnosť“ alebo „my“) je osobou, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov – dotknutých osôb.

2)  Získavanie osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame nasledovne:

 • priamo od Vás pri zadaní objednávky;
 • priamo od Vás pri reklamných kampaniach a udalostiach.

 

3) Právny základ a účel spracúvania

Spracúvame Vaše osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

 • Oprávnený záujem

Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami našej spoločnosti sú najmä:

 • marketingové aktivity spoločnosti, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných produktoch, novinkách, zľavách a udalostiach; súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy spokojnosti; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne; a na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania vzťahu predajca – zákazník medzi spoločnosťou a dotknutou osobou.

V prípade marketingových aktivít spoločnosti ste oprávnení kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na takýto účel, a to spôsobom uvedeným v bode 5 – Práva zákazníka ako dotknutej osoby.

 • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov spoločnosti; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;
 • zamedzenie podvodného konania, ak sa spoločnosť odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 • Plnenie zmluvy

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä na vyhotovenie objednávky, zmeny objednávky, akceptácie objednávky, zrušenie objednávky, vyhotovenie platobnej inštrukcie a spárovanie platieb, fakturácia a pod. Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou dodania tovaru. V objednávkovom formulári sú vyznačené osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

Spoločnosť uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou.

 • Plnenie zákonnej povinnosti

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Spoločnosť môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii.

4)  Príjemcovia osobných údajov

Naša spoločnosť môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi našej spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých marketingových aktivít, osoby zabezpečujúce chod webovej stránky, internetového obchodu a fakturačného systému. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre nás výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a naša spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

Inými príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť napríklad banky a platobné inštitúcie.

5)  Práva zákazníka ako dotknutej osoby

V súlade s nariadením a zákonom máte právo:

 • vyžadovať od nás:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od priamo od Vás, môžete vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 • ak sú Vaše osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je však oprávnená účtovať Vám primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť spracúva („právo na opravu“);
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak odvoláte súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak namietate voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne („právo na vymazanie“);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak oznámite, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môžete požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 • získanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; máte tiež právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátanie namietania proti profilovaniu; namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 • kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, ste oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb nižšie uvádzame komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na Vaše požiadavky vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás požiadame o dodatočné overenie jej totožnosti.

právo na prístup a právo byť informovaný o spracúvaní

 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
 • e-mailom na adresu spoločnosti [email protected];
 • telefonicky na +421 917 168 652.

právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie, právo na prenosnosť, právo namietať, automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a právo odvolať súhlas

 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
 • e-mailom na adresu spoločnosti [email protected];
 • telefonicky na +421 917 168 652.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

V súčasnosti nevykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutej osoby, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

Informácie o používaní súborov cookies

Naša spoločnosť, Nature s. r. o., so sídlom Jasovská 1, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 07, Slovenská republika, IČO: 51 119 994, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 123136/B („spoločnosť“ alebo „my“) používa na webovej stránke „cookies”.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uchovávané prostredníctvom Vášho internetového prehliadača vo Vašom zariadení, napríklad v počítači, tablete a telefóne. Cookies využívame za účelom zlepšenia funkčnosti našej webovej stránky, napríklad na uchovanie položiek v nákupnom košíku. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies už štandardným operačným postupom.

V súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách používanie nastavenia internetového prehliadača, ktoré povoľuje cookies, sa považuje za súhlas s použitím cookies. Takýto súhlas je platný, iba ak mal užívateľ k dispozícii jasné a úplné informácie účele cookies.

V prípade, ak si neželáte, aby sme cookies používali, zmeňte nastavenia Vášho internetového prehliadača. V rámci nastavenia Vášho internetového prehliadača je tiež možné zabezpečiť odstránenie cookies alebo zakázanie používania cookies.

Asset 7
Doručenie zadarmo od 49€
Asset 10
Výmena produktov, ak nie ste spokojní
Asset 6
Personalizovateľné darčeky s osobným dotykom
Asset 11
Ručne vyrobené v rodinnom kruhu podľa dlhoročnej tradície
Asset 9
Vráťte krištáľové nádoby zo sviečok a parfumov za zľavu
Asset 7
Doručenie zadarmo
Asset 10
Výmena produktov
Asset 6
Darčeky s menom
Asset 11
Rodinne ručne vyrobené
Asset 9
Vratné krištáľové nádoby

RECENZIE

Lucie Cernacz
5/5

Skvěly a rychly

Verified reviewVerified review - view original

3 týždne ago
Katarína R.sk
5/5

Verified reviewVerified review - view original

4 týždne ago
Jana K.sk
5/5

Verified reviewVerified review - view original

4 týždne ago
Zuzana Scherhauferovásk
5/5

Verified reviewVerified review - view original

1 mesiac ago
Jitka Rydvalovácz
5/5

Dobrá den, značku Luminia jsem si oblíbila již před lety a jejich parfémy prostě miluji... jsou čisté, křehké a neokoukané (neočmuchané :o))... Potěší jak svou vůní, tak designem a balením. Děkuji, vždy mi udělají radost. Ať se vám daří, Jitka.

Verified reviewVerified review - view original

1 mesiac ago
Lucie Cernacz
5/5

Verified reviewVerified review - view original

1 mesiac ago
Beata Staskovask
5/5

Verified reviewVerified review - view original

1 mesiac ago
Michaela G.sk
5/5

Sviecku mi dorucila velmi mila slecna, ochotna poradit a pomoct

Verified reviewVerified review - view original

1 mesiac ago
Ivanask
5/5

Verified reviewVerified review - view original

1 mesiac ago
Magdaléna O.cz
5/5

Skvělé a rychlé doručení parfému, který byl nádherně zabalen. Mohu jen doporučit - perfektní zkušenost.

Verified reviewVerified review - view original

1 mesiac ago
Martina D.cz
5/5

Verified reviewVerified review - view original

1 mesiac ago
Michaela
5/5

Dorucenie bolo velmi rychle a bez problemov. Internetova stranka je velmi vkusne a prehladne vytvorena.

Verified reviewVerified review - view original

1 mesiac ago
Katarínask
5/5

Skvelá komunikácia a rýchlosť dodania ...

Verified reviewVerified review - view original

1 mesiac ago
Alexandrask
5/5

Krásne zabalené a rýchlo doručené.

Verified reviewVerified review - view original

2 mesiace ago
Stanislava A.sk
5/5

Rýchle a bezproblémové. Potešilo ma aj balenie vo vnútri škatule.

Verified reviewVerified review - view original

2 mesiace ago
Evask
5/5

Verified reviewVerified review - view original

2 mesiace ago
Dana
5/5

Veľká spokojnost

Verified reviewVerified review - view original

2 mesiace ago
Zuzana P.cz
5/5

Verified reviewVerified review - view original

2 mesiace ago
Alena Jendrejovask
5/5

Vynikajuce sluzby, 100%- ny prozakaznicky pristup. Ochota poradit, promptne vybavenie zakazky a samozrejme kvalitne produkty. Zelam vela uspechov a zakaznikov 😉

Verified reviewVerified review - view original

2 mesiace ago
Zuzanask
5/5

Verified reviewVerified review - view original

2 mesiace ago
Košík
Začnite písať, aby sa zobrazil produkt, ktorý hľadáte.

Registrácia

Zatiaľ žiadny účet?